Compensatieregeling

Uitbetaling of verrekening met de factuur over de augustus periode heeft inmiddels plaatsgevonden, tenzij u eerder een keuze heeft gemaakt het bedrag te doneren of in een voucher om te zetten. In het ouderportaal zijn de creditfacturen terug te vinden voor de maanden maart, april en mei. Betaling of verrekening is alleen uitgevoerd wanneer de voorbije maanden volledig zijn betaald. Heeft u nog vragen? Vul het formulier onderaan de pagina in aub, houd rekening met wat vertraging in de beantwoording deze periode.

In onze nieuwsbrieven hebben we eerder aandacht besteed aan de compensatie of vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang gedurende de sluiting als gevolg van de corona maatregelen. Sinds 8 juni j.l is de periode waarover wordt vergoed gestopt.


De hoogte van de vergoeding benadert uw eigen bijdrage zoveel mogelijk en bestaat uit 2 delen. Zie de afbeelding.


De Rijksoverheid vergoedt over de periode van 16 maart tot 8 juni het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang) aan ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald.

 


Het deel van de compensatie aan ouders dat boven het maximaal uurtarief ligt wordt door Zazou
gecompenseerd. De tarieven van Zazou zijn (behalve voor locatie Donkersingel) hoger dan het maximaal uurtarief dat door de overheid wordt gehanteerd. Dit beslaat de periode van 16 maart tot 11 mei 2020.  Vanaf 11 mei is weer opvang aangeboden aan alle ouders.

Compensatie door de overheid

Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens zoals deze op peildatum 6 april bekend zijn bij de Belastingdienst, denk aan het aantal kinderen dat u in de opvang heeft, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag rechtstreeks aan de ouders uit in juli. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. 

Compensatie door Zazou

Sinds de termijnen zijn vastgesteld hebben wij het deel van Zazou berekend. Dit is het deel boven de maximum uurprijs welke door de overheid wordt gehanteerd.
We willen aan u, als individuele ouder, de keuze laten óf en hoe u van een eventuele tegemoetkoming gebruik wilt maken.

We onderscheiden 3 opties:

1. U kiest voor doneren van het bedrag boven de maximum uurprijs en ziet af van compensatie van dit deel . 
2. U kiest voor een tegoed, een ‘Zazou-voucher’
3. U kiest voor uitbetaling, of het verrekenen met komende facturen


Komende week  vragen wij u via e-mails u keuze aan ons door te geven. De keuze voor een tegoed staat daarin verder uitgewerkt. Zazou zal bijvoorbeeld de waarde bij de keuze voor een tegoed iets ophogen tov de berekende bedragen. 


Uitleg van de opties:

1. U kiest voor doneren van het bedrag boven de maximum uurprijs en ziet af van compensatie van dit deel .

Wanneer u kiest uw deel te doneren en af te zien van compensatie of tegemoetkoming van het deel van het doorbetaalde uurtarief boven het door de overheid gehanteerde maximum uurtarief in de periode van 16 maart tot 11 mei reserveren wij deze bedragen in een apart ‘potje’. De bedragen variëren van 69 cent per uur tot €1,53 per uur. Van dit geld gaan we in dit najaar met de kinderen iets ‘extra’s’ doen. Dit plannen we zodanig en over meerdere dagen dat alle kinderen daaraan deel kunnen nemen. 

Bij de BSO’s kan dat mede in overleg met de kinderen en de oudercommissie en voor het dagverblijf willen we dit samen met de oudercommissie bepalen. Over zowel de bedragen en de besteding zullen we u informeren.

2. U kiest voor een tegoed

Als u afziet van uitbetaling maar uw bedrag om wilt zetten in een tegoed kunt u op dit op een later moment inzetten voor een van onze producten. Dit tegoed blijft geldig tot eind volgend jaar, 31-12-2021. Het staat los van uw ruiltegoed uren en kan op alle producten die we aanbieden worden ingezet. Bij de BSO bijvoorbeeld kunt u het ongeacht uw pakket voor bijvoorbeeld vakantieopvang inzetten, maar ook als u komende anderhalf jaar van het kinderdagverblijf naar onze BSO gaat kunt u het dan op BSO producten gebruiken. Ook voor betaalde activiteiten op de BSO is het tegoed te gebruiken, denk hierbij bijvoorbeeld aan skiën, zwemles of tennis etc.  

Omdat deze vorm ook voor ons voordeel geeft verhogen we de waarde van uw tegoed iets tov het berekende bedrag van uw compensatie. In de mails om uw keuze door te geven hierover meer.

3. U kiest voor uitbetaling, of het verrekenen met komende facturen

Uiteraard kunt u ook kiezen voor het uitbetalen van het voor u berekende tegoed of om dit (in geval van automatische incasso) te verrekenen met de factuur over augustus 2020. Wanneer we uw tegoed verrekenen zal het te incasseren bedrag op 28 juli a.s. lager zijn dan gebruikelijk. Heeft u geen incasso machtiging dan betalen we het bedrag 31 juli a.s. uit. 

Achtergrond

Waarom deze opties vraagt u zich misschien af. Dat lichten we graag toe. Het bedrag dat we over de periode 16 maart tot 11 mei 2020 hebben berekend nav de compensatieregeling telt voor Zazou op tot 15% van de omzet op bepaalde producten. Het belangrijkste deel van onze kosten, zo’n 75%, wordt gevormd door onze personeelskosten. Huisvestingskosten volgen op de 2e plaats. Deze verhoudingen komen ook terug in de tariefsopbouw. 

De berekening van onze tarieven staat los van het maximum uurtarief dat de overheid hanteert voor de kinderopvangtoeslag. En uiteraard hebben wij ook geen rekening kunnen houden met de gevolgen van de corona pandemie bij vaststelling van onze tarieven. 

Personeels- en huisvestingskosten, maar ook andere kosten, zijn voor ons onverminderd doorgelopen afgelopen periode. Vanzelfsprekend zijn de voedings en verzorgingskosten wel gedaald in de tijd dat we alleen noodopvang konden aanbieden maar tegelijkertijd worden we geconfronteerd met meer kosten
als gevolg van extra en verscherpte hygiëne maatregelen en de inkoop van materialen daarvoor. Ook kunnen we tot op heden nog niet al onze medewerkers volledig inzetten als gevolg van het coronavirus en worden er extra uren gedraaid door andere medewerkers. 

Het daadwerkelijke resultaat over achterliggende periode is daarvan voor ons nog niet volledig zichtbaar. Dit vraagt voor ons om voorzichtigheid waarbij we als bedrijf ook aan onze financiële positie moeten denken om de continuïteit en kwaliteit van onze opvang te borgen.

 


Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van onze berichten over de compensatieregeling vragen hebben dan verzoeken we u vriendelijk deze middels onderstaand formulier aan ons te stellen. We handelen de vragen zoveel mogelijk per mail af.