Privacy Statement

Wij nemen we jouw privacy serieus, wij willen net zo min als jij dat je persoonlijke gegevens elders terechtkomen.

Ook vinden we het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens we verzamelen, waarom én wat we daarmee doen. We hebben ons privacybeleid daarom zo duidelijk mogelijk opgeschreven.

Om te beginnen: we doen ons best om de best mogelijke opvang voor je kind(eren) te bieden Daarbij gebruiken we jouw persoonlijke gegevens en die van je kind(eren). Je kunt erop vertrouwen dat we altijd zorgvuldig met je gegevens omgaan en dat we ons daarbij netjes houden aan de wet- en regelgeving en adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van onze klanten en andere gebruikers.

Met dit privacybeleid maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken.

Wet-en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, en op 25 mei 2018 in werking getreden. De AVG volgt de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Wij gebruiken de gegevens om:

– Aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die de wet ons oplegt

– Onze diensten te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren

– Contact gegevens actueel te houden mocht het nodig zijn contact met je op te nemen

– Administratie van sollicitanten

Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende “juridische” gronden: op basis van jouw toestemming (die je altijd weer kunt intrekken), noodzaak voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of (pre)contractuele verhouding (zoals het gebruik van je e-mailadres om bijvoorbeeld een plaatsing te bevestigen) en de “gerechtvaardigde belangen” van Kinderopvang Zazou B.V. of een derde. We kunnen ook een wettelijke plicht hebben om je gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

Wij verzamelen twee soorten gegevens:

1. Gegevens die je ons zelf verstrekt

Dit zijn onder meer de gegevens die je opgeeft als je je bij ons inschrijft voor de kinderopvang of wanneer je bij ons solliciteert. Bijvoorbeeld je adres en telefoonnummer maar ook je e-mailadres om onze contracten op te kunnen maken en contact te kunnen opnemen als dat nodig is. Verder verstrek je ook zelf gegevens als je met ons contact hebt.

2. Automatisch gegenereerde gegevens

We verzamelen ook automatisch gegenereerde informatie. Daarbij kan je denken aan het bijhouden of je onze e-mails leest en waar je in die e-mails op klikt. Zo kunnen we onze mails steeds beter en relevanter maken.

Beveiliging

Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd, omdat wij jouw privacy belangrijk vinden. De persoonsgegevens die wij van je verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld. Of zo lang het nodig is verplichte informatie te bewaren volgens wettelijke bepalingen. Als je een vraag hebt over de precieze bewaartermijn van bepaalde soorten gegevens, stuur dan een mail naar privacy@kdvzazou.nl

Wij hebben beheerprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot jouw gegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken in de regel geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is (denk aan de belastingdienst, salarisadministratie of bijvoorbeeld de arbodienst) of wanneer het inschrijfgegevens betreffen die noodzakelijk zijn voor diensten die wij met partners aanbieden, denk bijvoorbeeld aan zwemles. Hierover word je bij het inschrijven geïnformeerd.

Gegevens inzien, wijzingen, verbeteren of verwijderen?

Natuurlijk blijf je zelf in controle over je eigen gegevens. Daarom kun je op elk moment inzage vragen in de informatie die we van jou hebben opgeslagen en gebruiken. Ook kun je altijd gegevens wijzigen of verwijderen mits wij door wettelijke bepalingen of verplichting er niet aan gehouden zijn die gegevens nog te bewaren. Ten slotte heb je ook het recht van verzet tegen onze verwerkingen van je gegevens.

Als je een verzoek indient of je recht van verzet uitoefent, willen we natuurlijk wel zeker weten dat jij het zelf bent en vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zo weten we zeker dat jij het bent en voorkomen we dat iemand anders er met je gegevens vandoor gaat. Maskeer dan wel even het BSN-nummer en je pasfoto voor de veiligheid.

Vragen

Wij vinden het vanzelfsprekend je duidelijk en compleet te informeren over je privacy. Is er iets onduidelijk, heb je vragen over dit privacybeleid of over de manier waarom wij omgaan met je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Je kan ons altijd mailen op privacy@kdvzazou.nl

Dit privacybeleid kan wijzigen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie van het privacybeleid vind je altijd op de website. Als we dingen wijzigen in ons beleid die voor jou belangrijk zijn, dan laten we dat natuurlijk ook op andere manieren aan je weten (bijvoorbeeld via de ouderapp, e-mail of via nieuwsberichten op de website).